برنامه دروس ارشد صنایع غذایی

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشدعلوم صنایع غذایی


نيمسال اول نيمسال دوم
رديف نام درس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز رديف نام درس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 خواص شیمیایی و کاری مواد غذایی تخصصی اختیاری 2 - ندارد 1 سمینار2 تخصصی اختیاری

1

- سمینار1
2

روشهای نوین آزمایشگاهی

پایه

1

2 ندارد 2

مدل سازی مقدماتی

تخصصی الزامی

2

- ندارد
3 ریاضیات 3 تخصصی الزامی 3 - ندارد
4 سمینار۱ پایه

1

- ندارد 3 انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی پایه ۳ - ندارد
5 روش تحقیق جبرانی الزامی 2 - ندارد 4 فراوری نوین مواد غذایی تخصصی اختیاری 2 - ندارد
6 دروس جبرانی مبتنی بر نیاز دانشجویان
5 دروس جبرانی مبتنی بر نیاز دانشجویان
جمع واحد 11 جمع واحد 8

نيمسال سوم

نيمسال چهارم
رديف نام درس نوع درس تعداد واحد پيشنياز رديف نام درس تعداد واحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 خواص فیزیکی مواد غذایی پایه ۲ ۱ ندارد 1 پايان نامه - 6 -
2 میکروبیولوژی صنعتی پایه ۲ ۱ ندارد
3

کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی

تخصصی الزامی

2

 1

ندارد

جمع واحد 9
                         

دروس عمومی و پایه
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
نظری عملی نظری عملی
1 وصایای امام 1 - - 2 آشنایی با کامپیوتر 1 1 -
انتخاب و گذراندن دروس عمومی و پایه فوق((در صورتیکه در دوره های قبل آن را نگذرانده اند)) جهت کلیه دانشجویان لزامی است.

                               

دانلود برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشدعلوم صنایع غذایی

 

 

 

 

 

 

insta            Telegram            Telegram