كلاس جبراني دكتر دانشي

كلاس جبراني " انتقال جرم و حرارت در صنايع غذايي" و "سمينار1" با دكتر دانشي در روز پنجشنبه مورخ 94/11/01 از ساعت 8 صبح لغايت 18 جهت ارائه مطالب و پروژه هاي كلاسي تشكيل خواهد شد.

گروه صنايع غذايي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram