آرايش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی در هر نيم سال

آرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

نیمسال اول
نوع درس نام درس تعداد واحد تئوری عملی کارآموزی کارورزی پیش نیاز
دروس کمبود یا جبرانی آمار و روش تحقیق پیشرفته 3 2 1     -
دروس تخصصی نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها 5/1 5/1       -
دروس تخصصی نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها 5/0     5/0   -
دروس تخصصی داروشناسی اختصاصی 5/1 5/1       -
دروس تخصصی پایش وضعیت سلامت بزرگسالان 1 1       -
دروس تخصصی پایش وضعیت سلامت بزرگسالان 1     1   -
دروس تخصصی پاتوفیزیولوژی 5/1 5/1       -
دروس کمبود یا جبرانی سیستم­های اطلاع­رسانی پزشکی 1 5/0 5/0     -
  جمع واحد 11          
کارگاه کارگاه مهارتهای ارتباطی            
کارگاه کارگاه ایمنی بیمار            

آرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

نیمسال دوم
نوع درس نام درس تعداد واحد تئوری عملی کارآموزی کارورزی پیش نیاز
دروس تخصصی اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای 5/1 1 5/0     -
دروس تخصصی مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی 1 1       نظریه­ها و الگوهای پرستاری و کاربرد آنها
دروس تخصصی مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی 5/0     5/0    
دروس تخصصی طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها 1 1       داروشناسی اختصاصی، پاتوفیزیولوژی، پایش وضعیت سلامت بزرگسالان
دروس تخصصی طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها 5/0     5/0    
دروس تخصصی پرستاری از اختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی 5/1 5/1       داروشناسی اختصاصی، پاتوفیزیولوژی، پایش وضعیت سلامت بزرگسالان
دروس تخصصی پرستاری از اختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی 5/1     5/1    
دروس جبرانی زبان تخصصی 2 2       -
  جمع واحد 5/9          
کارگاه کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان            

 

آرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 
نیمسال سوم
نوع درس نام درس تعداد واحد تئوری عملی کارآموزی کارورزی پیش نیاز
دروس تخصصی روشهای آموزش به مددجو 5/1 1 5/0     -
دروس تخصصی پدافند غیرعامل و نقش پرستار در آن 5/0 5/0       داروشناسی اختصاصی، پاتوفیزیولوژی، پایش وضعیت سلامت بزرگسالان
دروس تخصصی پرستاری انکولوژی 5/0 5/0       داروشناسی اختصاصی، پاتوفیزیولوژی، پایش وضعیت سلامت بزرگسالان
دروس تخصصی پرستاری انکولوژی 1     1    
دروس تخصصی مراقبتهای تسکینی و نقش پرستار در آن 5/0 5/0       داروشناسی اختصاصی، پاتوفیزیولوژی، پایش وضعیت سلامت بزرگسالان
دروس تخصصی مراقبتهای تسکینی و نقش پرستار در آن 5/0     5/0    
دروس تخصصی پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی جراحی 5/1 5/1       داروشناسی اختصاصی، پاتوفیزیولوژی، پایش وضعیت سلامت بزرگسالان
دروس تخصصی پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی جراحی 5/1     5/1    
  جمع واحد 5/7          
کارگاه کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی            

آرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

نیمسال چهارم
نوع درس نام درس تعداد واحد تئوری عملی کارآموزی کارورزی پیش نیاز
دروس تخصصی کارورزی 6       6 -
  پایان نامه 4         -
  جمع واحد 10          
کارگاه کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد