آرايش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه در هر نيم سال

بسمه ای تعالی

آرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

نیمسال اول
نوع درس نام درس تعداد واحد تئوری عملی کارآموزی پیش نیاز
دروس کمبود یا جبرانی آمار و روش تحقیق پیشرفته 3 5/2 5/0   -
دروس کمبود یا جبرانی رایانه و سیستم­های اطلاع­رسانی پزشکی 1 5/0 5/0   -
دروس پایه مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه 1 1     -
دروس پایه مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه 3 3     -
دروس پایه پایش پرستاری پیشرفته 3 3     -
دروس پایه داروشناسی 1 1     -
دروس پایه مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضا 1 1     -
  جمع واحد 13        

 آرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

نیمسال دوم
نوع درس نام درس تعداد واحد تئوری عملی کارآموزی پیش نیاز
دروس اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 1

(دستگاه تنفس)

5/1 5/1     مقدمه­ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، پیوند اعضا
" پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 1 5/1     5/1 "
دروس اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 2

(دستگاه قلب و عروق، جراحی قلب و قفسه سینه)

5/1 5/1     مقدمه­ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، پیوند اعضا
" پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 2 5/1     5/1 "
دروس اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 3

(دستگاه عصبی- جراحی اعصاب و اختلالات روانپزشکی)

1 1     مقدمه­ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، پیوند اعضا
" پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 3 1     1 "
دروس اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4

(دستگاه کلیوی و مجاری ادراری- جراحی کلیه و مجاری ادراری)

1 1     مقدمه­ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، پیوند اعضا
" پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 1     1 "
دروس جبرانی زبان تخصصی 2 2     -
  جمع واحد 12        

 

آرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

نیمسال سوم
نوع درس نام درس تعداد واحد تئوری عملی کارآموزی پیش نیاز
دروس اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5

(سیستم غدد درون­ریز- بیماریهای زنان و زایمان)

5/0 5/0     مقدمه­ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، پیوند اعضا
" پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 5/0     5/0 "
دروس اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6

(دستگاه گوارش- جراحی شکم و لگن)

1 1     مقدمه­ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، پیوند اعضا
" پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 1     1 "
دروس اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 7

(انکولوژی و خون- سیستم ایمنی و بیماریهای عفونی)

1 1     مقدمه­ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، پیوند اعضا
" پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 7 1     1 "
دروس اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 8

(اصول کلی در بیماران جراحی- مراقبتهای ویژه در صدمات ناشی از ضربه Traumatology)

5/1 5/1     مقدمه­ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، پیوند اعضا
" پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 8 5/1     5/1 "
دروس اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 9

(جراحی عروق- ارتوپدی)

5/0 5/0     مقدمه­ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، پیوند اعضا
" پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 9 5/0     5/0 "
  جمع واحد 9        

آرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

نیمسال چهارم
نوع درس نام درس تعداد واحد تئوری عملی کارآموزی پیش نیاز
  پایان نامه 4   4    
  جمع واحد 4