كارگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشكده مهندسي نساجي و پليمر

آزمایشگاهها:

1- آزمايشگاه رنگرزي

2-آزمایشگاه کنترل کیفیت و فیزیک نساجی              

3-آزمایشگاه علوم الیاف                                      

کارگاهها:

1-   کارگاه بافندگی                                                    

2-   کارگاه ریسندگی  

3-   کارگاه دوزندگی  

4- كارگاه پلاستيك و توليد الياف مصنوعي

5- کارگاه شیمی سینتیک و پلیمریزاسیون

insta            Telegram            Telegram