آزمایشگاه آنالیز دستگاهی (Device analysis laboratory)

Device analysis laboratory

 

 DSC 0197  DSC 0189  DSC 0186
اسپکترومتر جذب اتمی اسپکترومتومتر UV اسپکترومتر FT-IR
 DSC 0204  DSC 0202 DSC 0199 
گاز کاروماتوگراف شیمادزو تعیین نقطه ذوب فلیم متومتر
 DSC 0211  DSC 0209  DSC 0206
  اسپکترومتومتر UV    
    DSC 0212 
    انکوباتور

insta            Telegram            Telegram