آزمایشگاه هرباریوم (Herbarium)

Herbarium Laboratory

 

DSC 0142   DSC 0138  DSC 0136
قارجها، نماتودها و بیماری های گیاهی
قارجها، نماتودها و بیماری های گیاهی
قارجها، نماتودها و بیماری های گیاهی
  DSC 0145   DSC 0144
 
قارجها، نماتودها و بیماری های گیاهی
قارجها، نماتودها و بیماری های گیاهی

insta            Telegram            Telegram