آزمایشگاه حشره شناسی (Entomology Laboratory)

Entomology Laboratory

 DSC 0181  DSC 0182  DSC 0060
آزمایشگاه حشره شناسی نمونه های آزمایشگاهی مجموعه حشرات و آفات
 IMG 3820  IMG 3823  IMG 3822
مجموعه اسلایدهای میکروسکوپی مجموعه اسلایدهای میکروسکوپی مجموعه اسلایدهای میکروسکوپی
 DSC 0179  DSC 0175  DSC 0097
بن ماری میکروسکو‍پ نوری معمولی سختبال پوشان-قاب بال پوشان
 DSC 0073  DSC 0091  DSC 0112
پروانه پروانه پروانه
 444  DSC 0119  DSC 0121
سختبال پوشان-قاب بال پوشان سختبال پوشان-قاب بال پوشان سختبال پوشان-قاب بال پوشان

 

     
     
     
     

insta            Telegram            Telegram