آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی و کارگاه کشت (Plant Disease Laboratory)

Plant Disease Laboratory

 DSC 0132  DSC 0148  DSC 0128
آزمایشگاه بیماری شناسی اتوکلاو چمبراانکوباسیون
DSC 0151  DSC 0155  IMG 3803 
میکروتم میکروسکوپ مجهز به دوربین پیشرفته عکاسی ترازو با دقت میکروگرم
IMG 3807 IMG 3810 IMG 3811
ترازو آب مقطرگیری همزن
IMG 3814 IMG 3817 DSC 0164
دستگاه خشک کن نمونه های گیاهی آون هود میکروبی محیط کشت
 DSC 0166    
 انکوباتور معمولی    

insta            Telegram            Telegram