معرفی رشته های تحصیلات تکمیلی

دانشكده فني و مهندسي

رياست دانشكده: دكتر محمود حاجي صفري

رديف

گروه

رشته

مقطع تحصيلي

مدير گروه

1

گروه برق

مهندسي برق - الكترونيك

كارشناسي ارشد

دكتر سيد امين سعيد

دكتري تخصصي

مهندسي برق قدرت

كارشناسي ارشد

دكترحميد رضا اكبري

دكتري تخصصي

2

گروه كامپيوتر

مهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتر

كارشناسي ارشد

مهندس ابوالفضل گندمي

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي ارشد

دكتر سيما عمادي

دكتري تخصصي

3

گروه عمران

مهندسي عمران- مديريت ساخت

كارشناسي ارشد

دكتر عليرضا ميرجليلي

دكتري تخصصي

مهندسي عمران- سازه

كارشناسي ارشد

دكتر حميد رضا اميري

4

گروه مواد

مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت مواد

كارشناسي ارشد

دكتر محمود حاجي صفري

5

گروه مكانيك

مهندسي مكاترونيك

كارشناسي ارشد

دكتر ابوالفضل زارع شاه آبادي

مهندسي مكانيك-تبديل انرژي

كارشناسي ارشد

دكتر سيدعلي آقا ميرجليلي

دكتري تخصصي

6

گروه معدن

مهندسي معدن - فراوري مواد معدني

كارشناسي ارشد

دكتر حسينعلي لازمي

7

گروه مهندسي پزشكي

مهندسي پزشكي-بيومكانيك

كارشناسي ارشد

دكتر محبوبه محمودي

مهندسي پزشكي -بيومتريال

كارشناسي ارشد

8

گروه GIS

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

دكتر علي سركارگر

  

دانشكده هنر و معماري

رياست دانشكده : دكترابوالفضل داودی

رديف

گروه

رشته

مقطع تحصيلي

مدير گروه

1

گروه مرمت

مرمت آثار تاريخي

كارشناسي ارشد

مهدي كريم نژاد

مرمت احياء بناهاي تاريخي

كارشناسي ارشد

2

گروه نقاشي

نقاشي

كارشناسي ارشد-نقاشي

نويد خالصي

3

گروه گرافيك

ارتباط تصويري

كارشناسي ارشد

مهدي صنوبر

4

گروه پژوهش

پژوهش هنر

كارشناسي ارشد

دكتر ابوالفضل داودي

5

گروه طراحي پارچه

طراحي پارچه و لباس

كارشناسي ارشد

دكتر ابوالفضل داودي

7

گروه شهر سازي

برنامه ريزي شهري

كارشناسي ارشد

احمد استقلال

برنامه ريزي منظقه اي

كارشناسي ارشد

طراحي شهري

كارشناسي ارشد

8

معماري

مهندسي معماري

كارشناسي ارشد

جلال فروزانفر

 

دانشكده مديريت، حسابداري و اقتصاد

رياست دانشكده: دكتر فروغ حیرانی

رديف

گروه

رشته

مقطع تحصيلي

مدير گروه

1

حسابداري

حسابداري

كارشناسي ارشد

استاد فروغ حيراني

حسابداري

دكتري

دكتر محمود معين الدين

2

مديريت

مديريت صنعتي

كارشناسي ارشد

دكتر حسن دهقان دهنوي

دكتري تخصصي

مديريت بازرگاني

كارشناسي ارشد

دكتر شهناز نايب زاده

دكتري تخصصي

مديريت مالي

كارشناسي ارشد

دكتر حميد خواجه محمود آبادي

مديريت دولتي

كارشناسي ارشد

دكتر حسين اسلامي

دكتري تخصصي

مديريت رسانه

دكتري تخصصي

مديريت اجرايي

كارشناسي ارشد

استاد سعيد اسلامي

3

اقتصاد

علوم اقتصادي

كارشناسي ارشد

دكتر جليل توتونچي

اقتصاد انرژي

كارشناسي ارشد

دكتر محمد علي دهقان

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

كارشناسي ارشد

دكتر زهره طباطبايي نسب

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

كارشناسي ارشد

دكتر سيديحيي ابطحي

 

دانشكده علوم انساني

رياست دانشكده: دكترمحمد علي دهقان تفتي

رديف

گروه

رشته

مقطع تحصيلي

مدير گروه

1

زبان انگليسي

آموزشي زبان انگليسي

كارشناسي ارشد

دكترسيما صياديان

مترجمي زبان انگليسي

كارشناسي ارشد

دكتر آنيتا لشكريان

2

ادبيات

زبان ادبيات فارسي

كارشناسي ارشد

دكتر محمود صادق زاده

دكتري

3

علوم تربيتي و

روان شناسي

تكنولوژي آموزشي

كارشناسي ارشد

 دکتر سعید وزیری

روان شناسي- باليني

كارشناسي ارشد

استاد فهيمه دهقان

روان شناسي- عمومي

كارشناسي ارشد

استاد سعيد وزيري

مشاوره و راهنمايي

كارشناسي ارشد

دكتر محمد حسين فلاح

دكتري تخصصي

4

تربيت بدني

تربيت بدني و علوم ورزشي- فيزيولوژي ورزشي

كارشناسي ارشد

 

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت ورزشي

كارشناسي ارشد

تربيت بدني و علوم ورزشي

كارشناسي ارشد

5

ارتباطات

علوم ارتباطات اجتماعي

كارشناسي ارشد

دكتر محمود رضا مرتضوي

علوم ارتباطات اجتماعي

دكتري تخصصي

6

معارف

شناخت انديشه هاي امام خميني ره

كارشناسي ارشد

دكتر حمید شمع ریزی

علوم قرآن و حديث

كارشناسي ارشد

الهيات و معارف اسلامي-علوم قران و حديث

دكتري تخصصي

الهيات -فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي ارشد

دكتر سيد احمد طباطبايي

7

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسي

كارشناسي ارشد

دكتر سيد مهدي منصوري

دكتري تخصصي

حقوق خصوصي

كارشناسي ارشد

دكتر محمد حسين جعفري

دكتري تخصصي

 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

رياست دانشكده: دكتر سید علی یاسینی

رديف

گروه

رشته

مقطع تحصيلي

مدير گروه

1

مهندسي كشاورزي

اصلاح نباتات

دكتري تخصصي

دكتر واعظي

2

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي-علوم صنايع غذايي

كارشناسي ارشد

دكتر سيدعلي ياسيني

3

محيط زيست

مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست و آلودگي ها

كارشناسي ارشد

دكتر ابوالقاسم ميرحسيني

محيط زيست - آلودگي محيط زيست

دكتري تخصصي

4

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي-مديريت كشاورزي

كارشناسي ارشد

دكتر جلال سالم

  

دانشكده علوم پزشكي

رياست دانشكده: دكتر احمد شجری

معاون دانشكده: دكتر سيد محمود قريشيان

رديف

گروه

رشته

مقطع تحصيلي

مدير گروه

1

علوم پزشكي

آناتومي

دكتري حرفه اي

خانم دكتر پيغمبري

جراحي

دكتر حاجي صادقي

داخلي

دكتر هوكي

زنان

دكتر قانع

اطفال

دكتر ناظميان

  

دانشكده علوم پايه

رياست دانشكده: دكترعلي شيباني

رديف

گروه

رشته

مقطع تحصيلي

مدير گروه

1

شيمي

شيمي كاربردي

كارشناسي ارشد

خانم دكتر هاشميان

2

شيمي آلي

كارشناسي ارشد

دكتر مسلمين

دكتري تخصصي

شيمي معدني

كارشناسي ارشد

خانم دكتر هاشميان

شيمي معدني

دكتري تخصصي

شيمي - تجزيه

كارشناسي ارشد

دكتر ناطقي

شيمي - تجزيه

دكتري تخصصي

3

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

دكتري تخصصي

دكتر صراف

 

دانشكده مهندسي نساجي و پليمر

رياست دانشكده: دكتر رامین عبقری

رديف

گروه

رشته

مقطع تحصيلي

مدير گروه

1

نساجي

مهندسي تكنولوژي نساجي

كارشناسي ارشد

دكتر محمد شهوازيان

دكتري تخصصي

مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف

كارشناسي ارشد

دكتر شيرغلامي

دكتري تخصصي

مهندسي مديريت صنايع نساجي

كارشناسي ارشد

2

پليمر

مهندسي پليمر- صنايع پليمر

كارشناسي ارشد

دكتر نويد نصيري زاده

 

 

insta            Telegram            Telegram