فرمهای پایان نامه دانشکده پزشکی

فرمهای مورد نیاز جهت اخذ پایان نامه

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

راهنمای عدم تکراری موضوع پایان نامه

فرم بررسي موضوع پايان نامه (عدم تکراری بودن)1

برگ درخواست ثبت موضوع پايان نامه پزشكي

درخواست تصویب موضوع پایان نامه( پروپزال)1

راهنمای نگارش فرم تصویب

فرم الف ( فرم اطلاعات دكتراي حرفه‌اي و رساله‌هاي دكتري)1

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دكتری حرفه ای

مدارك دفاع از پايان نامه

فرم ب

راهنمای ثبت چکیده ( فرم ب)1

فروم ب پرین

راهنمای نگارش مقاله برای مجله علمی استاندارد

فرم تاييد استاد راهنما و مشاور جهت اخذ نوبت دفاع

فرم تحویل پایان نامه به اساتید هیات ژوری

اعلام کتبی اساتید جهت دفاع

فرم اصلاحيه پايان نامه بعد از دفاع


فرمهای مورد نیاز جهت طرح های تحقیقاتی

فرم صفر ( پیشنهاد طرح تحقیقاتی)1

فرم شماره 6- ج (تعهد نامه)1

فرم شماره 6- د (برگزاری سخنرانی طرح)1

فرم شماره 6- پ(شناسنامه طرح پژوهشي)1

اطلاعيه سخنراني

راهنماي نگارش گزارش نهايي منطقه

فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی

insta            Telegram            Telegram