بازدید از انجمن رباتیک

بازدید از انجمن رباتیک

بازدید دکتر پورعباس معاون توسعه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی از انجمن رباتیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد

 دکتر پور عباس معاون توسعه مدیریت به همراه دکتر معصومه طباطبایی ریاست دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد از انجمن رباتیک دانشگاه ازاد اسلامی یزد

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram