شهريه علي الحساب ترم دوم سال تحصيلي96-97

 

ترم دوم  (بهمن)1396(مشاهده PDF)

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

پرستاري

1393

000/ 100/23

پرستاري

1394

000/000/29

پرستاري

1395

000/300/44

پرستاري

1396

000/000/44

 

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

پزشكي

1396

000/500/75

پزشكي

1395

000/000/66

پزشكي

1394

000/000/55

پزشكي(فيزو پاتولوژي)

1393

000/500/77

پزشكي (استاژري)24واحد

1392

000/500/71

پزشكي (استاژري)24واحد

1391

000/500/84

پزشكي (انترني)22واحد باپايان نامه

1390

000/000/90

پزشكي (انترني)18واحد بدون پايان نامه

1390

000/000/70

 

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

كارشناسي ارشد داخلي و جراحي

1395

000/000/99

كارشناسي ارشد داخلي جراحي

1396

000/000/65

كارشناسي ارشد پرستاري ويژه

1395

000/000/80

كارشناسي ارشد پرستاري ويژه

1396

000/000/73

 

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

اتاق عمل

1396

000/700/39

 

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

هوشبري

1396

000/400/46

 

چكهاي شهريه  5 فقره به تاريخهاي فروردين و ارديبهشت و خرداد وتير و مرداد ماه  97 در وجه صندوق رفاه دانشكده پزشكي علي بن ابيطالب ع با پشت نويسي (نام و نام خانوادگي دانشجو و رشته و تلفن) نوشته شود. و تحويل صندوق رفاه دانشكده پزشكي گردد.

و يا از طريق پست به آدرس يزد صفائيه ميدان عالم مجتمع دانشگاه آزاد يزد دانشكده پزشكي صندوق رفاه

كدپستي  8916877318   ارسال گردد.

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

پرستاري

1393

000/100/23

پرستاري

1394

000/000/29

پرستاري

1395

000/300/44

پرستاري

1396

000/000/44

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram