شهریه علی الحساب نیمسال دوم (بهمن)1397

مشاهده تقویم آموزشی نیم سال دوم 1397

مشاهده شهريه علي الحساب نيمسال دوم (بهمن)1397

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

پرستاري

1394

37/000/000

پرستاري

1395

45/000/000

پرستاري

1396

51/000/000

پرستاري

1397

50/000/000

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

پزشكي

1392

85/000/000

پزشكي

1393

80/000/000

پزشكي

1394

75/000/000

پزشكي

1395

60/000/000

پزشكي

1396

70/000/000

پزشكي

1397

75/000/000

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

كارشناسي ارشد داخلي و جراحي

1395

70/000/000

كارشناسي ارشد داخلي و جراحي

1396

73/000/000

كارشناسي ارشد داخلي جراحي

1397

75/000/000

كارشناسي ارشد پرستاري ويژه

1395

70/000/000

كارشناسي ارشد پرستاري ويژه

1396

73/000/000

كارشناسي ارشد پرستاري ويژه

1397

75/000/000

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

اتاق عمل

1396

53/500/000

اتاق عمل

1397

43/500/000

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

هوشبري

1396

51/500/000

هوشبري

1397

51/000/000

چكهاي شهريه 5 فقره به تاريخهاي فروردين/ ارديبهشت/ خرداد /تير و مرداد ماه 98 در وجه صندوق رفاه دانشكده پزشكي علي بن ابيطالب ع با پشت نويسي (نام و نام خانوادگي دانشجو و رشته و تلفن) نوشته شود. و تحويل صندوق رفاه دانشكده پزشكي گردد.و يا از طريق پست به آدرس يزد صفائيه ميدان عالم مجتمع دانشگاه آزاد يزد دانشكده پزشكي صندوق رفاه

كدپستي 8916877318  ارسال گردد.

آخرین ویرایش در شنبه, 29 دی 1397 ساعت 11:19
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram