دانشجويان پزشكي و پرستاري مطلع باشند كه بعد از تجميع شدن سيستم دانشكده با دانشگاه جهت مسائل آموزشي خود مي بايد از سامانه هاي دانشگاه استفاده نمايند 

insta            Telegram            Telegram