نحوه پرداخت علي الحساب شهريه در نيمسال اول97-96 ( مهر  )

1 بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد . جهت  پرداخت بدهي از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد iauyazd.ac.ir   سامانه آموزشي پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد .

2 دانشجويان  لازم است توجه داشته باشند  پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را ازطريق قسمت تقسيط پيش پرداخت و كلي انجام داده و سپس نسبت به پرداخت نقدي و ثبت چك اقدام فرمايند .

3 مبلغ نقدي شهريه نيمسال اول 97-96 طبق جدول زير ،بر اساس مقطع و رشته تحصيلي از طريق سامانه آموزشي سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

4- مابقي علي الحساب شهريه بصورت چك طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي . دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد . مبالغ  و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه پس از پرداخت نقدي در سيستم تعريف گرديده و لازم است مشخصات چك توسط دانشجو در سيستم ثبت گرديده و قبل از انتخاب واحد  حتما به صندوق رفاه  دانشگاه  تحويل گردد .

5 دانشجوياني كه امكان تحويل چكهاي تقسيط شهريه را بصورت حضوري ندارند مي توانند چكهاي شهريه را پس از ثبت در سيستم و طبق سررسيدهاي در نظر گرفته شده  با پست پيشتاز به آدرس يزد . صفائيه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  - صندوق رفاه دانشجويان  . كدپستي 8916871967 ارسال فرمايند . لازم است اطلاعات دانشجو از قبيل نام و نام خانوادگي . شماره شناسايي . رشته و تلفن همراه در پشت چك  و بصورت خوانا نوشته شود

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارداني علوم انساني

5،800،000

1،500،000

2 فقره چك 25/07/96-25/08/96

كارداني فني و مهندسي

6،900،000

1،500،000

2 فقره چك 25/07/96-25/08/96

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 92  و ماقبل

8،000،000

2،500،000

3 فقره چك 25/07-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته  علوم انساني ورودي 93

9،250،000

2،500،000

3 فقره چك25/07-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 94

9000000

2،500،000

3 فقره چك25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 92 و ماقبل

11،550،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 93

13،450،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 94

14،200،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني 95

9T000T000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي فني و مهندسي 95

13،650،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 93 و ماقبل

6،830،000

1،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 1394

8،600،000

1،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي 92 و ماقبل

8،930،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 93

10،500،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 1394

11،550،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 92 و ماقبل

10،000،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1393

11،500،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1394

12،100،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي علوم انساني 95

8،900،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي فني و مهندسي 95

14،000،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/963

كارشناسي هنر 95

16،500،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/963

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

     

     

     

كارشناسي ارشد علوم انساني 95

28،000،000

5،000،000

4 چك 25/7الي 25/10/96

كارشناسي ارشد فني و مهندسي 95

28000000

5،000،000

4 چك 25/7الي 25/10/96

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

دكتري علوم انساني94

58،800،000

15،000،000

                      6 چك از 25/7 الي 25/12/96  

دكتري فني و مهندسي94

76،650،000

20،000،000

      6 چك از 25/7 الي 25/12/96  

دكتري فني و مهندسي 95

75،600،000

20،000،000

       6 چك از 25/7 الي 25/12/96  

دكتري علوم انساني 95

69،930،000

20،000،000

       6 چك از 25/7 الي 25/12/96  

****دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جهت اخذ  واحد پايان نامه و پرداخت شهريه حضورا به دانشگاه مراجعه فرمايند .

با عنایت به ثبت جهانی شهر تاریخی یزد و ضرورت امر پژوهشی و تحقیق در حوزه گردشگری و توسعه این صنعت، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد آمادگی دارد تا از طرح های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه های مرتبط با صنعت گردشگری در مقطع دکترا حمایت نماید. شایسته است دانشجویان علاقمند جهت هماهنگی بیشتر با ارائه معرفی نامه از دانشگاه به پایگاه پژوهشی شهر تاریخی یزد واقع در خانه شکوهی مراجعه نمایند.

به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) می رساند آخرین مهلت تحویل پایان نامه جهت دفاع تاریخ 96/6/9 و آخرین مهلت دفاع از پایان نامه های ارشد و دکتری تاریخ 96/6/23 می باشد.

نحوه پرداخت علي‌الحساب شهريه در ترم تابستان 96-95

1- بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد.

(جهت پرداخت بدهي از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي يزد iauyazd.ac.ir www. سامانه آموزشي - پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد)

2- دانشجويان لازم است توجه داشته باشند پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را از منوي تقسيط پيش پرداخت و كلي انجام داده و سپس نسبت به  ثبت چك اقدام نمايند.

3- مبلغ  شهريه در تابستان  96 -95 طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي از طريق سامانه آموزشي - سايت  اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد قابل پرداخت است.

4 پرداخت  علي‌الحساب شهريه بصورت چك طبق جدول  زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي

دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد، مبالغ و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه  در سيستم تعريف گرديده و لازم است مشخصات چك توسط دانشجو در سيستم ثبت گرديده و قبل از انتخاب واحد  حتماً به صندوق رفاه دانشگاه تحويل گردد.

5 دانشجوياني كه امكان تحويل چكهاي تقسيط شهريه را بصورت حضوري ندارند مي‌توانند چكهاي شهريه را پس از ثبت در سيستم و طبق سررسيدهاي درنظر گرفته شده  با پست پيشتاز به آدرس يزد - صفائيه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد - صندوق رفاه دانشجويان كدپستي 8916871967 ارسال فرمايند.

"لازم است اطلاعات دانشجو از قبيل نام و نام خانوادگي، شماره شناسايي، رشته و تلفن همراه در پشت چك و بصورت خوانا نوشته شود"

مقطع

علي الحساب شهريه

پرداخت نقدي(ريال)

اقساط

كارداني پيوسته علوم انساني و فني و مهندسي

4،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

           كارشناسي پيوسته علوم انساني و فني و مهندسي

 4،500،000ريال

-------

2فقره چك 10/05/96-10/06/96

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي

6،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني

4،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

كارشناسي آموزش ابتدايي

6،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

كارشناسي ارشد كليه رشته ها

9،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

قابل توجه خواهران دانشجوي

ساكن درخوابگاه حضرت رقيه (س) و توكلي

احتراماً به اطلاع تمامي دانشجويان ساكن در خوابگاههاي حضرت رقيه(س) و توكلي
و نيز دانشجويان اسكان موقت (جهت انجام امور پايانامه ، فارغ التحصيلي و ...) مي رساند پس از اتمام امتحانات پايان ترم از تاريخ 96/04/05 لغايت 96/04/16 همزمان با تعطيلات تابستاني پرسنل و كاركنان دانشگاه ( تعطيلات بين دوترم) دو خوابگاه مذكور بصورت كامل جهت انجام امور خدماتي ،تاسيساتي و سم پاشي و ... تعطيل مي باشد.
تذكر1 : تمامي دانشجويان ساكن مي بايست لوازم شخصي خود را از اتاقها جمع آوري و قبل از عزيمت به منازل خود بسته بندي نموده و با درج مشخصات شخصي خود در انباري از سوي مسئولين خوابگاه خواهران مشخص مي شود قرار دهند ، در غير اينصورت اداره خوابگاهها هيچگونه مسئوليتي در قبال مفقودي لوازم شخصي دانشجويان ندارد.
تذكر2 : تمامي دانشجويان مي بايست يخچالها را تخليه ،خاموش و تميز نموده و قبل از عزيمت كليدهاي اتاق خود را تحويل نمايند .
با تشكر- اداره امور خوابگاهها

اطلاعيه در خصوص ثبت نام خوابگاه كوثر براي نيمسال اول 97-96

ويژه دانشجويان خواهر رشته هاي پزشكي وپرستاري


ثبت نام خوابگاه در نيمسال اول بصورت اينترنتي بوده ودانشجويان مي توانند در تاريخهاي اعلام شده نسبت به رزرو اتاق اقدام نمايند.

 تاريخ انتخاب اتاق - ورودي                 

 
1 شهريور - 89 پزشكي
 
2 شهريور - 90 پزشكي
 
4 شهريور- 91 پزشكي
5 شهريور- 92 پزشكي و پرستاري  
6 شهريور - 93 پزشكي و پرستاري
 
7 شهريور - 94 پزشكي و پرستاري
 
8 شهريور - 95 پزشكي و پرستاري
 

توضيحات: زمان ثبت نام 8 صبح تاريخهاي فوق خواهد بود.
1- اين انتخاب مخصوص دانشجوياني مي باشد كه در نيمسال اول يا دوم 96-95 در خوابگاههاي دانشگاه ساكن بوده اند و مابقي دانشجويان ، كه ساكن خوابگاه نبوده اند فقط روز 11 شهريور مجاز به انتخاب مي باشند در صورت انتخاب اتاق حذف مي شوند .
2- جهت رزرو به سايت دانشگاه (www.iauyazd.ac.ir ) قسمت سامانه دانشجويان مراجعه نموده و بعد از وارد نمودن كد كاربري و رمز عبور به قسمت خوابگاه رفته و نام خوابگاه و شماره اتاق را مشخص نماييد.
3- ممكن است بعد از انجام اين مورد سيستم به شما پيام بدهد كه اطلاعات اقوام وارد نشده است كه لازم است به منوي ثبت اطلاعات اقوام مراجعه نموده و يك اسم فرضي ثبت نماييد تا مرحله ادامه يابد .
4- دانشجوياني كه در زمان اعلام شده نسبت به رزرو خوابگاه اقدام ننمايند ، بعد از اين تاريخ در صورت وجود ظرفيت خالي ثبت نام آنها توسط امور خوابگاه ها انجام مي شود.
نكته مهم: مهلت انصراف تا ده روز بعد از ثبت نام (با ارائه درخواست كتبي به امور خوابگاهها)مي باشدودر صورت مراجعه بعد از اين تاريخ يا عدم ارايه درخواست كتبي ،دانشجو به ميزان شهريه خوابگاه بدهكار خواهد شد.

با تشكر –اداره امور خوابگاهها

قابل توجه متقاضيان رزرو خوابگاه خواهران درنيمسال اول97-96

خوابگاههاي حضرت رقيه (س) و توكلي

1-ثبت نام وانتخاب اتاق فقط به صورت اينترنتي (ازطريق سايت دانشگاه) بوده و راس ساعت 8 صبح مورخه 1396/06/01 آغاز وتا مورخ 1396/06/11 ادامه دارد.
2-اولويت اسكان دراتاق با دانشجويي است كه زودتر نسبت به رزرو آن اقدام نمايد.
3-چون لازم است موقع انتخاب خوابگاه فايل دانشجو كاملا بازباشد(از قسمتهاي مختلف مانند امورشهريه، امورخوابگاهها، صندوق رفاه و ...) لذا به متقاضيان توصيه مي گردد قبل ازتاريخ شروع درصورتي كه فايل آنها با اشكالي مواجه است رفع اشكال نمايند .
4-جهت رزرو به سايت دانشگاه(www.iauyazd.ac.ir ) قسمت سامانه دانشجويان مراجعه نموده و بعد از وارد نمودن كد كاربري و رمز عبور به قسمت خوابگاه رفته و نام خوابگاه و شماره اتاق را مشخص نماييد.
ممكن است بعد از انجام اين مورد سيستم به شما پيام بدهد كه اطلاعات اقوام وارد نشده است كه لازم است به منوي ثبت اطلاعات اقوام مراجعه نموده و يك اسم فرضي ثبت نماييد تا مرحله ادامه يابد.
5-مهلت انصراف براي دانشجوياني كه اينترنتي رزرو نموده اند تا ده روز بعد از ثبت نام مي باشد .
تبصره مهم:درصورت انصراف تا تاريخ فوق شهريه اي ازدانشجودريافت نمي گردد ولي درصورت انصراف پس از اين تاريخ دانشجو به ميزان 20درصد شهريه كل خوابگاه ودرصورت انصراف بعد از تاريخ 1396/06/31 دانشجو موظف به پرداخت شهريه كامل خوابگاه مي باشد .
6- دانشجوياني كه به هردليل دربازه زماني فوق موفق به رزرو اتاق نگردند و يا در ترم گذشته ساكن خوابگاه نبوده اند فقط روز 12 شهريور مجاز به انتخاب اتاق هاي باقيمانده كه از سوي امور خوابگاهها مشخص شده مي باشند .

تذكرات : 

1- انتخاب تخت در اتاقها فقط بر اساس زمان ثبت نام مي باشد .

2- طبقه دوم خوابگاه توكلي غير فعال مي باشد و اختصاص به وروديهاي 96 دارد.

3- دانشجوياني كه بصورت غير دائم (ايستگاهي) درخواست خوابگاه دارند فقط در اتاقهاي 119 خوابگاه توكلي مي توانند ثبت نام نمايند.

 

وضعيت اتاقهاي خوابگاههاي حضرت رقيه (س) و توكلي

جهت رزرو نيمسال اول 97-96

اتاقهاي مخصوص دانشجويان مقطع كارشناسي :

بلوك ياس
716-717-718-725-726-727
بلوك نرگس
801-802-803-813-814-815-822-823-824
خوابگاه توكلي
106-111-116

اتاقهاي مخصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد :

بلوك ياس
707-709-713-714-715-719-720-721-722-723-724
بلوك نرگس
804-805-806-810-811-812-816-817-818-819-820-821-825-826-827
خوابگاه توكلي
102-103-105-107-113-115-117-118

اتاقهاي مخصوص دانشجويان مقطع دكترا: 808-809

اتاق مخصوص دانشجويان مقطع كارداني : 101
اتاق مخصوص دانشجويان ايستگاهي و موقت : 119

يادآوري مجدد : اتاقهاي طبقه دوم خوابگاه توكلي 201 تا 220 براي ورودي هاي جديد 96 بسته مي شود.

با تشكر
اداره امور خوابگاهها

باسمه تعالي
قابل توجه متقاضيان رزرو خوابگاه يزديان (برادان)
درنيمسال اول97-96

1- ثبت نام و انتخاب اتاق فقط به صورت اينترنتي ( ازطريق سايت دانشگاه) بوده و راس ساعت 8 صبح مورخه 1396/06/01 آغاز و تا مورخ 1396/06/11 ادامه دارد.
*** تذكرمهم : شايان ذكر است دانشجوياني كه قبل از تاريخ فوق رزرو اينترنتي انجام داده اند اعتبار نداشته ( حذف شده ) و مجدد بايد از سامانه در تاريخ ذكرشده ثبت نام نمايند.
*** چون لازم است موقع انتخاب خوابگاه فايل دانشجو كاملا بازباشد ( از قسمتهاي مختلف مانند: امورشهريه، امورخوابگاهها، صندوق رفاه و ...) لذا به متقاضيان توصيه مي گردد قبل ازتاريخ شروع درصورتي كه فايل آنها با اشكالي مواجه است رفع اشكال نمايند .
2- اولويت اسكان دراتاق با دانشجويي است كه زودتر نسبت به رزرو آن اقدام نمايد.
3- جهت رزرو به سايت دانشگاه(www.iauyazd.ac.ir) قسمت سامانه دانشجويان مراجعه نموده و بعد از وارد نمودن كد كاربري و رمز عبور به قسمت خوابگاه رفته و نام خوابگاه و شماره اتاق را مشخص نماييد، ممكن است بعد از انجام اين مورد سيستم به شما پيام بدهد كه اطلاعات اقوام وارد نشده است كه لازم است به منوي ثبت اطلاعات اقوام مراجعه نموده و يك اسم فرضي ثبت نماييد تا مرحله ادامه يابد.
4- مهلت انصراف براي دانشجوياني كه اينترنتي رزرو نموده اند تا ده روز پس از رزرو و ثبت نام قطعي مي باشد .
تبصره مهم: درصورت انصراف تا تاريخ فوق شهريه اي از دانشجو دريافت نمي گردد ولي درصورت انصراف پس از اين تاريخ دانشجو به ميزان 20 درصد شهريه كل خوابگاه ودرصورت انصراف بعد از تاريخ 1396/06/31 دانشجو موظف به پرداخت شهريه كامل خوابگاه مي باشد .
5- دانشجوياني كه به هردليل دربازه زماني فوق موفق به رزرو اتاق نگردند ويا فايل آنها بسته بوده( موارد عدم پرداخت شهريه ، و يا عدم رعايت قوانين خوابگاه و پرونده كميته انظباطي) و موفق به ثبت نام نشده اند درصورت وجود ظرفيت و با نظر اداره امورخوابگاهها دراتاقهاي باقيمانده اسكان مي يابند وامور خوابگاهها هيچ تعهدي درواگذاري اتاقهاي خاص نظرشان در خوابگاه به نامبردگان ندارد.
با تشكر- امور خوابگاهها

جهت ثبت نام مراسم دانش آموختگي سال 96به نكات زير دقت فرماييد
1-مراجعه به سامانه ثبت نام مراسم دانش‌آموختگي
2- وارد نمودن شماره شناسنامه و كد ملي
3- گرفتن دعوت نامه تعداد همراه تا سه نفر مجاز مي باشد
4- شركت در جشن در تاريخ 04/ 03/ 1396 ساعت 15:30 تا 19:00
قابل ذكر است بهمراه داشتن دعوت نامه جشن دانش آموختگي در تاريخ جشن الزامي ميباشد.

به نام خدا
شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد برگزار می کند:

سمینار یک روزه ی " روان شناسی خانواده"