قابل توجه كليه دانشجويان ورودي 93 , 92

كليه دانشجويان ورودي 92 و 93 مي توانند در تاريخ سه شنبه 5 بهمن 96 نيز انتخاب واحد نمايند .

ضمنا كليه دانشجويان طبق تقويم آموزشي مي توانند در تاريخهاي 7 و 8 بهمن با تاخير انتخاب واحد نمايند.

لطفا به هیچ عنوان انتخاب واحد را تائید نهایی نفرمائید.

کد درس طرح نهایی ۱۱۸۳۲ است.

انتخاب استاد در مرحله بعدی می باشد.