برنامه امتحان ميان ترم فيزيك نيمسال اول96-95

امتحان ميان ترم فيزيك 1 فني روز چهارشنبه مورخ 1395/9/3   ساعت 10

امتحان ميان ترم فيزيك پايه 1 رشته شيمي روز يكشنبه 1395/9/7 ساعت 8

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram