تقويم آموزشي نيمسال تابستان (غير پزشكي)

بسمه تعالي

تقويم آموزشي نيمسال تابستان 96-95  مربوط به رشته هاي غير پزشكي در قسمت تقويم آموزشي در صفحه اول سايت دانشگاه قابل مشاهده مي باشد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram