حذف کلاس مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی ‍پی

انشجویانی که درس مهندسی آب و فاظلاب  و مهندسی ‍پی با مشخصه 10067 اخذ نمود ه اند به علت حد نصاب نرسیدن حذف  شده است لطفا به انتخاب واحد خود مراجعه داشته باشد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram