عدم رعایت پیشنیاز

دانشجویانی که عدم رعایت پیش نیاز کرده اند تا تاریخ 8/30 به گروه مراجعه نمایند

محتوای بیشتر در این بخش: « پروژه بتن مراجعه به گروه »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram