مصاحبه پروژه

زمان مصاحبه پروژه بتن دکتر دشتی  از روز یکشنبه ۱۸هم به ۲۵هم تغییر نمود.چهارشنبه بدون تغییر است

محتوای بیشتر در این بخش: « پروژه بتن امتحان آز بتن »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram