درسهاي امتحان جامع دانشجويان دكتري قدرت ورودي مهر 1393 به شرح زير مي باشد.

درسهاي امتحان جامع دانشجويان دكتري قدرت ورودي مهر 1393 به شرح زير مي باشد.

رديف نام درس مرجع

1

ديناميك سيستمهاي قدرت الكتريكي 1

ديناميك و كنترل سيستمهاي قدرت - كراري

ديناميك و پايداري سيستمهاي قدرت - kundur

2 الكترونيك قدرت 1

Power Electronics – Rashid

Power Electronics – Mohan

3 كنترل توان راكتيو كنترل توان راكتيو در سيستمهاي الكتريكي - Miller
شاکریان

*** اطلاعيه ***

دانشجويان قبل از اينكه فرمهاي آمادگي دفاع را تكميل نمايند ابتدا با مراجعه به پورتال پايان نامه ها و وارد شدن در قسمت مشاهده پروپوزال و مشاهده نسخه چاپي آن از اخذ كد پايان نامه خود مطمئن گرديده و پس از ثبت كد در فرم ، بقيه مراحل تاييد را ادامه دهند.

دانشجويان پس از كامل شدن فرمهاي دفاع و تحويل آن به پژوهش دانشكده (حداقل يك هفته قبل از زمان دفاع ) مراحل پورتال خود را كنترل نموده تا توسط اساتيد تاييد و به مرحله مشاهده زمان دفاع برسد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram