اخبار گروه عمران

اخبار گروه عمران (248)

کلاس توجیهی پروژه سازه های بتنی استاد دهقان٬ روز دوشنبه 1394/12/17 ساعت 9.5 در کلاس 208 ساختمان فتی و مهندسی برگزار می گردد.

همچنین همراه داشتن یک پلان با حداقل 4  دهانه در هر دو جهت الزامی است.

دانشجویانی که درس فولاد 2 را با استاد پیروزبخت اخذ نموده اند توجه نمایند که حضور در ساعات کلاسی ثبت شده در فایل انتخاب واحد الزامی می باشد. در غیر اینصورت مطابق قوانین در صورت غیبت بیش از حد مجاز حذف خواهند شد.

کلاس های آزمایشگاه هیدرولیک با مشخصه ی 11968 و 11969 به علت به حد نصاب نرسیدن منحل می گردد. لذا دانشجویان کلاس های ذکر شده جهت هماهنگی به فایل انتخاب واحد خود و استاد سلیمی صبور مراجعه نمایند.

اولین جلسه پروژه بتن آقای دکتر دشتی روز چهارشنبه 94/12/19 ساعت 12 در ساختمان فنی و مهندسی برگزار خواهد شد حضور دانشجویان با یک پلان ستون گذاری با حد اقل 5 دهانه الزامی است

امتحان کتبی پروژه فولاد و بتن در تاریخ شنبه 1394/12/8 ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

کلاس مکانیک خاک استاد دهقان روز شنبه 1394/12/8 برگزار می گردد.

کلاس توجیهی پروژه سازه های فولادی استاد پیروزبخت ٬ روز دوشنبه 1394/12/10 ساعت 15/30 درکلاس 207برگزار می گردد . حضور تمام دانشجویان درس الزامی است .

قابل توجه دانشجویانی که درس مصالح ساختمانی را اخذ کرده اند اولین جلسه کلاس آزمایشگاه مصالح ساختمانی جهت گروه بندی ساعت 8 صبح روز شنبه 1394/12/8 تشکیل می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

قابل توجه دانشجویانی که پروژه سازه های فولادی را با استاد سید ابراهیمی در نیمسال دوم 95-94 اخذ کرده اند ٬ کلاس توجیهی آن روز چهارشنبه 1394/12/12 ساعت 12 تشکیل میگردد.

دانشجویان ذیل حداکثر تا چهارشنبه 5/12/1394 به گروه عمران مراجعه کنند و درصورت عدم مراجعه٬ گروه هیچگونه مسئولیتی در رابطه با مجوزهای اخذ شده ندارد.

سیدعرفان حسینی خواه             39000710

عباس حسینی                         38801566

عارف دشتی                        39100480

حسین فروزنده نیا                   39000811

مهیار لطفی کامران                 38903011

فائزه چاردلی                       39100610

احسان عطاران                     38901949

محمدجلیل حاجی رضایی         39000953

محمد انتظاری                    38901097

دانیال کریمیان                     39000223

مهلا زورمند                       39100024

بسم ا... یاوری                     39101980

ولی باریکزهی                     39101978

محمد مهدی ناصری               39100511

علی زارع                          39002625

محمدصادقی                       38601282

مجید شاه ابویی                     39000541

نویدفلاح                             39002863

کیوان کتیرایی                     38900812

امید محمودی                       39000423

ابوالفضل زارع هرفته              39000498

رضا موجی                         39100091

محمد بایسته                         39000414

مصطفی رشیدی                     39100669

شکرا... نورزهی                   39102269

سید محمد آتیشی                     38700383

محمدعلی کاظمی                      39000958

ابوالفضل زارع خورمیزی           38901035

مرجان دهقانی اشکذری              39100458  

احسان اسماعیلی علیایی               39100021

امیر زارع زاده مهریزی               38901874

علی محمد زارع                         39401086

محمد رضا عشاق الحسینی             39100401

ابوالفضل صادقی                      910271539

insta            Telegram            Telegram