اخبار انتخاب واحد (34)

دانشجويان محترم جهت اطلاع از تقويم آموزشي به بخش تقويم آموزشي در صفحه

اصلي سايت مراجعه یا اینجا کلیک نماييد. 

                                               اداره برنامه ريزي آموزش دانشگاه

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس تربیت بدنی 1 و 2 را پاس ننموده اند : با توجه به بخشنامه جدید سازمان مرکزی که در همین سایت قابل رویت می باشد به اطلاع می رساند :

1- درس تربیت بدنی (1) به نام درس تربیت بدنی و درس تربیت بدنی (2) به نام  درس ورزش (1) تغییر یافته است.

2- دانشجویانی که مشکل جسمی (شرایط خاص) دارند بایستی درس تربیت بدنی ویژه را به جای تربیت بدنی (1) و درس ورزش ویژه را به جای تربیت بدنی (2) اخذ نمایند.

3- درس ورزش 2 و ورزش 3 به عنوان دروس اختیاری می باشند و می تواند جایگزین 2 واحد درس اختیاری شوند. 

insta            Telegram            Telegram