به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند آخرین جلسه کرکسیون طرح مرمت معماری دکتر حیدری در تاریخ ۹۴/۳/۲۸ از ساعت ۸ برگزار می گردد.

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس آسیب شناسی دکتر حیدری در مورخ ۹۴/۳/۲۴ ساعت ۸ صبح برگزار می گردد.

insta            Telegram