دفتر فرهنگ اسلامي

انجام امور فرهنگي خواهران نظير اردوهاي مختلف درون و برون استاني ، برپايي مراسم به مناسبت هاي مختلف ، كلاس ها و مسابقات فرهنگي هنري در سطح دانشگاه و خوابگاه ها ، رسيدگي به مشكلات و پاسخگويي به مسائل شرعي در حوزه خواهران از اموري است كه توسط دفتر فرهنگ اسلامي خواهران انجام مي گردد .

insta            Telegram            Telegram