دكتر محمود حاجي صفري، دكتر نويد نصيري زاده، مهندس سعيد يزداني

1395 ، 86 صفحه، 8/000 تومان

دكتر فاطمه دهقاني زاده

1395، 359 صفحه، 160/000 ريال

سميرا صفاري، نويد خالصي، شهريار اسدي، علي اكبر شريفي مهرجردي

1395، 150صفحه، 110/000 ريال

دكتر محمود حاجي صفري، سعيد يزداني، مهدي ياري

1395، 150 صفحه، 100/00 ريال

سيد حسين فرمي باف

1395، 221صفحه، 70/000 ريال

عاي اصغر عنصري،  علي صادقيه

1395، 490 صفحه، 33/000 تومان

معادلات مرتبه اول

معادلات مرتبه دوم و بالاتر

حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري تواني

دستگاه معادلات ديفرانسيل

سري و انتگرال فوريه

نویسنده : مایکل فرانسیس عطیه، ایان مک دونالد. ترجمه فاطمه دهقانی زاده

1395،‌ 257 صفحه، 16/000 تومان

حلقه ها و مدول ها

وابستگي صحيح و ارزيابي

شرايط زنجير

حلقه هاي نوتري

حلقه هاي آرتيني

حلقه هاي ارزياب و دامنه هاي ددكينه

كامل ها

فاطمه آبياري، فاطمه عليمراديان، راضيه صديقي، سكينه تيرناز با نظارت محمدرضا رحيمي، اختر حكمت

1395، 48 صفحه، 80/000 ريال

فاطمه آبياري،‌فاطمه عليمراديان، راضيه صديقي، سكينه تيرناز   با نظارت محمدرضا رحيمي،‌اختر حكمت

1395، 68 صفحه، 80/000 ريال

دكتر محمود صادق زاده

1395، 202 صفحه