اصول هنرهاي گرافيك

اصول هنرهاي گرافيك

شيوا زارع

1394 138 صحه  130/000 ريال

اصول و مفاهيم ارتباطات بصري

نقش گشتالت در ارتباط بصري

هنرهاي گرافيك

اصول طراحي لوگو، آرم و نشانه

عوامل موفقيت آرم و نشانه

اصول طراحي اوراق اداري

اصول طراحي بروشور و كاتالوگ

اصول طراحي گرافيك محيطي


برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram