مقدمه‌اي بر تربيت بدني عمومي

مقدمه‌اي بر تربيت بدني عمومي

محمد حسن صادق‌زاده، مهدي مقامي، مرجان ميرجليلي

1394 73 صفحه    120/000 ريال

منابع انرژي و اصول تمرين

آسيب شناسي و كمك هاي اوليه

عوامل ايجاد دردهاي عضلاني

انواع خستگي

فوائد دوره بازگشت به حال اوليه

انواع استراحت

تغذيه در طول تمرين و بعد از تمرين

بهداشت ورزشي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram