مقدمه اي بيومتريال ها

مقدمه اي بر بيومتريال ها

محبوبه محمودي، پيمان محمودي

1394  256 صفحه    240/000 ريال

رابطه بين خواص و ساختار مواد بيولوژيكي

برهمكنش بافت با كاشتني

جايگزين هاي بافت نرم

جايگزين هاي بافت سخت

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram