اقتصاد سنجي كاربردي نرم افزار Eviewws

تاليف: احسان اسدي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
رضا حسيني‌راد عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
1393 288صفحه 16000 تومان


 تشكيل فايل كاري و مروري بر آمار توصيفي
 برآورد مدل رگرسيون با روش حداقل مربعات معمولي و بررسي فروض استاندارد
 برآورد معادلات همزمان
 برآورد مدل‌هاي غير خطي
 برآورد مدل رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط
 تشخيص شكل صحيح تابعي مدل رگرسيون
 برآورد مدل‌هاي لاجيت و پروبيت
 سري‌هاي زماني

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram