نظریه پردازی در علم اقتصاد «ضرورتی برای رسیدن به توسعه» کاربرد مدل‌های توسعه در بحث تولید علم ایران

تألیف: دكتر محسن زاینده رودی
1387 96 صفحه 2000 تومان

 عوامل ضعف و ناتوانی علم اقتصاد در ایران
 اهمیت نظریه‌پردازی در علم اقتصاد
 ارائه مدل جهت تولید علم
 نمونه‌ای از حاکم‌شدن سلیقه‌ها و گرایشات خاص
 نمونه‌ای از حاکم شدن مبانی نظری و فنی که مصالح کل جامع مد نظر قرار می گیرد
 چهار چوب اصلی هر برنامه
 تأثیر مبانی نظری در رسیدن به اهداف کلان جامعه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram