نغمه هاي سبز

به کوشش: مریم بیگ- رضیه فلاح
1390 143 صفحه 3000 تومان

 حكايت هايي از اسرار التوحيد
 در آيين دوست گرفتن
 ذكاوت بوعلي سينا
 فضيلت خاموشي
 پست و بلند روزگار
 پرويز و بهرام چوبين
 حكايت‌هايي از منطق الطير
 قضيه ابراهيم و نمرود

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram