نياز سنجي آموزشي در سازمان ها به انضمام طراحي روش ناس با استفاده از روش QFD

تاليف: سياوش راستي كوشكقاضي
1391 208 صفحه 6000 تومان

 نياز چيست؟
 انواع روش‌ها و فنون نياز سنجي
 نياز آموزشي چيست؟
 ده گام اساسي در يك فرايند آموزش اثربخش
 انواع روش‌هاي نيازسنجي آموزشي
 پيشينه‌هاي تحقيقاتي در زمينه‌ي نيازسنجي آموزشي و روش QFD
 مراحل مختلف اجراي فرآيند نيازسنجي آموزشي با استفاده از روش ناس

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram