از شناختي رفتاري CBT به پذيرش و پاي بندي ACT

بدرالسادات بازيار، عليرضا دهقاني، دكتر محمد حسين فلاح

به سوي يكپارچگي اكت و سي بي تي
فرار از تله هاي زبان
تقويت كردن تكنيك هاي متداول سي بي تي
رها از خود به سوي كشف خود
حركت به سوي ذيرش و عمل
ترويج هوش هيجاني
چگونه مفروضات فلسفي، زندگي ما را شكل مي دهد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram