آيين پژوهش هاي علمي و ادبي ويرايش دوم

دكتر محمود صادق زاده

1395، 202 صفحه

كليات و ادبيات تحقيق
توصيف و تحليل مراحل تحقيق
انتخاب موضوع تحقيق
شناسايي منابع
انديشيدن درباره موضوع و تهيه طرح تحقيق
گردآوري اطلاعات و يادداشت برداري
تجزيه و تحليل و بررسي اطلاعات

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram