ریاضی مهندسی پیشرفته: جلد اول

عاي اصغر عنصري،  علي صادقيه

1395، 490 صفحه، 33/000 تومان

معادلات مرتبه اول

معادلات مرتبه دوم و بالاتر

حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري تواني

دستگاه معادلات ديفرانسيل

سري و انتگرال فوريه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram