مقدمه اي بر خوردگي پيشرفته

دكتر محمود حاجي صفري، سعيد يزداني، مهدي ياري

1395، 150 صفحه، 100/00 ريال

جنبه هاي الكتروشيميايي خوردگي

رفتار مواد از ديدگاه خوردگي

سينتيك خوردگي

مواد مهندسي در خوردگي

طبقه بندي خوردگي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram