توسعه پايدار

141 صفحه      1396     7/000 تومان

مفاهیم و ابعاد توسعه پایدار
اهداف توسعه پایدار
شاخص‌های توسعه پایدار
روش های اندازه‌گیری توسعه پایدار

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram