مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي ماشين هاي الكتريكي در فضاي حقيقي

تاليف دكتر حميدرضا اكبري

323 صفحه   40000 تومان      1396

محاسبه اندوكتانس‌های ماشین به روش تابع سیم پیچ
مدل مدارهای مزدوج چندگانه
خطای شكستگی میله‌ها و حلقه انتهایی رتور
مدل‌سازی و شبیه‌سازی خطای شكستگی میله‌ها
انواع خروج از مركزیت در ماشین‌های الكتریكی
مدل‌سازی و شبیه‌سازی انواع خروج از مركزیت در ماشین‌های
القایی

مدل‌سازی و شبیه‌سازی انواع عدم تقارن طولی
مدل‌سازی ماشین‌های سنكرون قطب برجسته در شرایط خروج از مركزیت

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram