آناتومي عمومي ويژه پرستاري

گردآوري و تاليف

دكتر فاطمه پيغمبري، حسين صالحي، فاطمه نعمتي، مهنازالسادات سيد خامسي

423صفحه        51000 تومان                         1395

كليات و اصلاحات آناتومي
دستگاه اسكلتي
دستگاه ماهيچه اي
دستگاه گردش خون
دستگاه تنفس
دستگاه گوارش
دستگاه ادرداري
دستگاه توليد مثل
دستگاه عصبي
غدد و ترشحات هورموني آنها
حس هاي ويژه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram