رفتار مصرف كننده

تاليف

لئون جي شييفمن، لسلي لازار كائوك، هاوارد هانسن

ترجمه سيد حسن حاتمي نسب، مهدي سليماني

247صفحه        19000تومان                         1396

مقدمه اي بر رفتار مصرف كننده
تحقيقات مصرف كننده
بخش بندي بازار
مصرف كننده به عنوان يك فرد
تصميم گيري رفتار مصرف كننده
انگيزش مصرف كننده

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram