جستاري بر مباني راه‌اندازي بندر خشك

تاليف

دكتر سيد حسن حاتمي نسب،‌ دكتر علي صنايعي

125 صفحه       19000 تومان            1396

تغییرات سیستم حمل و نقل در جهان
مفهوم بندر خشک و انواع آن
مقدمات ایجاد یک بندر خشک
تحقیقات در زمینه بندر خشک
بندر خشک در ایران
پتانسیل بندر خشک در ایران
ضرورت راه اندازی بندر خشک در ایران

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram