اكولوژي عمومي

مؤلف: دكتر محمد موسائی سنجره ئی
1390 312 صفحه 8000 تومان

 سطوح مختلف اکولوژی و خدمات اکوسیستمی
 ساختار غذایی، ‌زنجیره و شبكه غذایی
 استراتژی‌های تاریخ زندگی، استراتژی‌های تولید مثلی
 انتخاب فردی و گروهی، نوع دوستی در حشرات اجتماعی
 ژنتیک و اکولوژی، ‌تنوع ژنتیك و حشرات اجتماعی
 رشد جمعیت، جداول زندگی، رشد لجستیكی جمعیت در شرایط محدود بودن منابع زیستی
 رقابت، همزیستی و همکاری متقابل بین گونه‌ها
 شکار، گیاهخواری، تاثیر گیاه خواران بر روی گیاهان
 رابطه انگلی، مكانیسم‌های دفاعی در مقابل انگل‌ها
 چرخه مواد و جریان انرژی، عوامل محدود کننده رشد
 بیوم‌ها، توالی (جانشینی)، تعادل و عدم تعادل

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram