بافندگی حلقوی

كارمین مازا، پاولا زندا
ترجمه: مهندس محمد رضا سیدمیر
1382 124صفحه 1200 تومان

 طبقه‌بندی ماشین‌های حلقوی، عناصر تشكیل دهنده سوزن
 ماشین‌های بافندگی حلقوی تخت باف
 سیستم تغذیه نخ به وسیله وسایل كشیدگی با نخ دهی سریع
 ماشین‌های گردباف،‌ اجزای اصلی یك ماشین گردباف با قطر بزرگ
 ماشین‌های حلقوی تاری
 ماشین‌های نواربافی
 ماشین‌های حلقوی ساده، ماشین‌های حلقوی خابدرا
 ماشین‌های گردباف یك رو سیلندر و دوروسیلندر
 ماشین مخصوص بافت پوشاك بدون درز

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram