بافندگی حلقوی تاری: اصول مهندسی و روشهای تولید

مؤلفین: دكتر محمداسماعیل یزدانشناس- مهندس مهدی سروش
مهندس رامین جلادت
1388 216 صفحه 4000 تومان


 ساختمان بافت‌های حلقوی تاری
 ماشین‌های بافندگی حلقوی تاری
 كنترل كیفیت پارچه
 اصول طراحی مقدماتی، ‌نمایش حركت میله راهنما و زنجیر طرح مربوطه
 حركات مقدماتی میله راهنما برای تشكیل حلقه lapping
 نخ گذاری(IN lay)، ‌مبانی، ‌مزایا و مراحل نخ گذاری
 تكنیك، مكانیزم عمل پودگذاری
 تولید پارچه با دو میله راهنما(ماشین تریكو)
 نمره نخ و رابطه آن با گیج ماشین
 هندسه پارچه‌های حلقوی تاری

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram