پالئوژئومورفولوژی شیرکوه با تأکید بر زیرحوضه سخوید

تألیف: دكتر سید علی المدرسی
1391 200 صفحه 3500 تومان

در این اثر سعی شده با توجه به شواهد اقلیمی و شواهد مورفولوژیکی اقلیم گذشته بازشناسی و با اقلیم حال مقایسه و با بهره‌گیری از آمارها و مطالب به دست آمده، سیستم سای فرسایشی شکل‌زای منطقه ارزیابی شده و در نهایت تغیيرات محیطی و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گیرد.
در این کتاب همچنین آشنا می شوید با
 محدوده شیر کوه و زیر حوضه سخوید
 پایگاه‌های اطلاعاتی جغرافیای منطقه
 نوسانات اقلیمی و سیستم‌های شکل زا

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram