تجزیه، ‌تحلیل و طراحی تقویت‌كننده‌های عملیاتی (Op- Amp)

تجزیه، ‌تحلیل و طراحی تقویت‌كننده‌های عملیاتی
(Op- Amp)
تاليف: ‌مهندس محمدرضا شایسته، ‌مهندس علی امام حسینی
1393 216 صفحه 7500 تومان

 مشخصات Op- Amp ایده آل و واقعی
 مدارات داخلی Op- Amp
 كاربردهای خطی آپ امپ
 كاربردهای غیرخطی آپ امپ
 بررسی پاسخ فركانسی تقویت كننده‌های عملیاتی
 بررسی پایداری و روش‌های جبران سازی فركانسی
 جبران سازي تقويت كننده هاي MOS

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram