تصفيه آب و فاضلاب

تأليف: دكتر ‌سعيده هاشميان
1391 272 صفحه 5500 تومان

 آب و خواص آن، خواص فيزيكي و شيميايي
 منابع آلودگي آب،‌كاتيون‌ها و آنيون‌هاي موجود در آب
 انواع و خواص فاضلاب‌ها و روش‌هاي تعيين ميزان آلودگي
 تصفيه‌ی فاضلاب، تصفيه‌ی مكانيكي و زيستي
 تصفيه‌ی فاضلاب در اجتماعات كوچك
 فرآيندهاي غشايي و ‌جذب سطحي
 دستگاه‌هاي حرارتي و ديگ‌هاي بخار
 ضد عفوني آب

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram